مشتری گرامی : در صورتیکه فاقد سابقه همکاری در طی یک سال اخیر با شرکت کشتیرانی هوپاد دریا میباشید لطفا ابتدا فرم مشخصات مشتریان را از طریق لینک زیر دانلود نموده و اطلاعات را پر کرده و بعد از امضا و مهر مدارک لازم را که در آن قید شده همراه با همین فرم اسکن کرده و آماده داشته باشید تا در مرحله بعد آپلود نمایید.
دانلود فرم مشخصات مشتریان
شماره بارنامه و یک شماره کانتینر جهت تصدیق به عنوان مشتری کشتیرانی
شماره بارنامه:
شماره کانتینر: